TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI HỌC TIẾNG HÀN THÔNG QUA LÀN SÓNG HANLLYU

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI HỌC TIẾNG HÀN THÔNG QUA LÀN SÓNG HANLLYU

06 / 06 / 2021 - Tìm hiểu Hàn Quốc


한국의 알파벳, 훈민정음은 1443년, 조선의 제 4대 임금 세종대왕에 의해 창제되었다. 훈민정음의 머리글은 “우리나라 말이 중국과 달라 한자와 서로 잘 통하지 아니한다. 이런 까닭으로 어리석은 백성들이 말하고자 하는 바 있어도 마침내 제 뜻을 펴지 못하는 사람이 많다. 내가 이것을 가엽게 생각해 새로 스물여덟 글자를 만드니 모든 사람들로 하여금 쉬이 익혀서 날마다 쓰는데 편하게 하고자 할 따름이니라.” 라고 적고 있다. 세종대왕의 국민들에 대한 임금의 애정을 확인할 수 있는 부분이다. 세종대왕은 그 애정 어린 창제물이 500년의 세월을 거쳐 과학성을 인정 받는 세계적인 문화 유산으로 등재될 것이라는 것을 예측할 수 있었을까.

Bảng chữ cái tiếng Hàn (Huấn dân chính âm) do Vua Sejong – vua thứ 4 của triều đại Chosun sáng tạo nên vào năm 1443. Lời mở đầu của Huấn dân chính âm ghi rằng: “Khác với Trung Quốc, tiếng nói của chúng ta chưa được thống nhất với chữ Hán. Chính vì lý do đó mà nhân dân ta dù muốn nói nhưng không thể diễn đạt được ý của mình. Ta cảm thấy dân chúng thật đáng thương nên đã làm ra bộ chữ cái gồm 28 chữ để tất cả mọi người có thể sử dụng nó một cách dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày”. Việc làm ra bảng chữ cái tiếng Hàn này chính là việc làm thể hiện tình yêu thương đối với dân chúng của Vua Sejong. Trải qua 500 năm, sản phẩm sáng tạo vì tình yêu đối với bách tính đó của Vua Sejong đã được công nhận về tính khoa học và phải chăng Vua Sejong đã dự đoán trước được Huấn dân chính âm sẽ được công nhận là di sản văn hóa của thể giới.

한글의 우수성을 인정받은 사례는 많다. 유네스코는 1990년부터 문맹퇴치에 공이 큰 국가의 기관과 단체에게 ‘세종대왕상 (King Sejong Prize)’을 수여하고 있으며, 97년에는 훈민정음을 유네스코의 세계기록유산에 등재했다. 학계도 예외는 아니다. 1960년 미국 하버드 대학 교과서로 출판된 ‘동아시아: 위대한 전통 (East Asia: The Great Tradition)’ 의 제 10장은 ‘한글이 오늘날 사용되는 문자 체계 중 가장 과학적’ 이라고 언급하였으며 과학자이자 역사 다큐멘터리 작가인 영국의 존 맨은 저서 ‘알파베타 (Alpha Beta)’에서 ‘알파벳이 발달할 수 있는 한계가 어디까지인지 보여주는 최고의 알파벳’이라고 격찬하였다.
Có rất nhiều ví dụ về việc chữ Hàn được công nhận tính ưu việt của nó. Từ năm 1990, UNESCO đã trao giải “King Sejong Prize” cho các cơ quan, tổ chức của các quốc gia đạt thành tích cao trong việc xóa nạn mù chữ. Huấn dân chính âm đã được công nhận là di sản kỷ lục thế giới của UNESCO năm 1997. Giới học giả cũng không phải là ngoại lệ. Huấn dân chính âm đã được đề cập đến tại trang 10 của giáo trình “Đông Bắc Á – truyền thống vĩ đại” (East Asia: The Great Tradition) – giáo trình của trường đại học Harvard (Mỹ) năm 1960 rằng: “Chữ Hàn có tính khoa học nhất trong hệ thống các văn tự được sử dụng trong thời đại ngày hôm nay”. Nhà khoa học kiêm nhà sản xuất phim tư liệu John Mank đã ca ngợi chữ Hàn rằng: “Chữ Hàn là bảng chữ cái ưu việt nhất cho thấy chữ cái có thể phát triển đến bất cứ giới hạn nào”.

최근 한국 드라마와 K-pop으로 시작된 한류의 열풍으로 인해 한국문화와 한국어는 세계의 관심을 받고 있다. 현재 전 세계에서 한국어를 사용하는 사람은 8천 만에 이른다. 이 수치는 꾸준한 오름세를 보이고 있어 한국어의 발전 가능성이 주목을 받고 있다.
Gần đây, văn hóa Hàn Quốc và tiếng Hàn đang ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người bởi sự lan tỏa của làn sóng Hallyu như: phim truyền hình Hàn Quốc và Kpop. Hiện có khoảng 80 triệu người trên thế giới sử dụng tiếng Hàn. Con số này đang có xu thế ngày càng tăng và sự phát triển của tiếng Hàn đang gây được sự chú ý trên thế giới.

실제로 해외 한국어 교육기관인 세종학당의 인기는 날로 높아지고 있다. 필리핀, 태국 등의 동남아시아는 물론, 영국, 프랑스에 위치한 세종학당은 수강 신청날짜가 되기도 전에 신청이 마감되는 현상을 보이기도 한다. 급증하는 한국어 학습 수요에 맞추어, 올해 세종학당 14개소를 신규로 지정해, 2012년 기준 43개국에 90개소의 학당을 운영할 방침을 발표한 바 있다.
Trên thực tế, Trung tâm Sejong – cơ quan đào tạo tiếng Hàn đang ngày càng nhận dược sự yêu mến của mọi người. Không chỉ các Trung tâm Sejong ở khu vực Đông Nam Á như: Philipin, Thái Lan mà cả các Trung tâm Sejong ở Anh, Pháp đều chật kín người đăng ký học tiếng Hàn từ trước khi ngày tuyển sinh diễn ra. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn đang gia tăng mạnh mẽ, Hàn Quốc đã thành lập thêm 14 Trung tâm Sejong mới tại nước ngoài trong năm nay. Dự kiến sẽ có 90 Trung tâm đào tạo tiếng Hàn tại 43 nước trong năm 2012 này.

이에 대해 한글세계화재단 송향근이사는 한글을 세계화시키기 위해서 아직 갈 길이 멀다는 입장이다. “전 세계적에 4,000권이 넘는 한국어 교육서적이 전파되어 있다. 그러나 여전히 학생들의 교육적 수요에 맞춰 교과서를 선택하는 것은 어려운 일이다”고 말하며 그는 “최근에 한국어를 학습하는 외국인들은 한국드라마를 이해하거나 한국 연예인에게 편지를 쓰기 위해 배우는 등 개인적인 취미 생활로 배우는 경우가 많기 때문에 학습 내용이 너무 어렵거나 무겁지 않아야 한다”고 강조한다.
Phó Giám đốc điều hành của Quỹ Thế giới hóa Tiếng Hàn Song Hyang Geun cho biết; để thế giới hóa tiếng Hàn thì còn mất rất nhiều thời gian. Ông cho biết: “Chúng tôi đã gửi khoảng 4000 cuốn sách đào tạo tiếng Hàn ra toàn thế giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn sách giáo khoa để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh vẫn đang là một việc khó khăn. Gần đây, có rất nhiều bạn trẻ nước ngoài học tiếng Hàn như một sở thích cá nhân để hiểu các bộ phim Hàn Quốc hay viết thư cho thần tượng nên nội dung học cần phải không quá khó và nặng”.

그의 바람대로, 한글 공부를 더 쉽고 즐겁게 할 수 있는 교재가 개발될 예정이다. 문화체육관광부는 한국방송공사와 함께 최신 한국 드라마와 K-pop을 활용한 재미있는 강좌를 개설키로 했다. 초기 한류 바람을 이끌었던 ‘가을동화’와 ‘겨울연가’부터 한류 스타들이 총출연하여 한국 청소년 문화와 대중문화의 한 면을 잘 알게 해주는 ‘드림하이’, 그리고 최신 노래와 춤을 선보이는 ‘뮤직뱅크’ 등 콘텐츠는 매우 다양하고 풍부하다.
Chính vì thực tế đó mà dự kiến trong thời gian sắp tới, giáo trình sẽ được đổi mới để dễ học và thú vị hơn đối với người học. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã cùng với Tổ chức Truyền hình Hàn Quốc phối hợp tổ chức các giờ học tiếng Hàn thú vị bằng cách sử dụng những nội dung phim truyền hình và Kpop. Nội dung học rất đa dạng và phong phú, liên quan đến các ngôi sao Hallyu trong các bộ phim “Trái tim mùa thu”, “Bản tình ca mùa đông” – những nghệ sỹ đầu tiên góp phần tạo nên làn sóng văn hóa Hàn Quốc, các bộ phim như” Dream Hight” – giới thiệu dược văn hóa đại chúng và văn hóa hiện nay của bộ phận thanh thiếu niên Hàn Quốc cùng các chương trình ca nhạc của Music Bank – gồm những bài hát và điệu nhảy mới nhất.

그간 다소 딱딱하고 무겁게 느껴졌던 한국어 강좌들이 이번 기회를 통해 기본 회화 표현과 생활 언어를 중심으로 누구나 부담 없이 따라갈 수 있도록 제작될 예정이다. 강좌 내용은 한국 드라마와 대중가요에서 뽑아낸 몇 개의 기본 표현을 아나운서가 쉽고 간결한 설명한 후, 장면을 재생, 반복하여 표현이 익숙해 지도록 학습하는 방식으로 구성된다. 이와 더불어, 드라마에 등장하는 음식 등 문화적 요소를 가미하여 생활 속 언어와 문화를 접할 수 있는 것이 장점이라는 분석이 나오고 있다.
Các giờ học tiếng Hàn tương đối khô khan và khó trong thời gian qua dự kiến sẽ được đổi mới với trọng tâm là các từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhằm giúp cho việc học tiếng Hàn trở nên dễ dàng với bất cứ ai. Nội dung học sẽ được đổi mới bằng cách: sau khi các biểu hiện ngữ pháp cơ bản được lấy ra từ các bộ phim truyền hình hoặc âm nhạc Hàn Quốc sẽ được người dẫn chương trình đọc mẫu, các cấu trúc ngữ pháp đó sẽ được làm mới là lặp đi lặp lại nhiều lần giúp người học quen dần. Bên cạnh đó, các yếu tố văn hóa trong các bộ phim như: các món ăn xuất hiện trong các bộ phim sẽ được nhấn mạnh và người học có thể dễ dàng tiếp cận với văn hóa và ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Star한류 콘텐츠를 통해 배우는 한국어 강좌는 10월 첫 방송을 시작하여 KBS World 채널을 통해 전 세계에 방영될 예정이다. 또한, 인터넷 통합 한국어 학습 누리집 누리세종학당 (www.sejonghakdang.org )에서도 같은 서비스를 제공한다. 지금까지 국외에서 한국어를 배울 수 있는 강좌가 있더라도 세종학당 소재지 등 일부 지역에만 개설되어 있어 대다수 지역에서는 접근하기 쉽지 않다는 문제점을 모두 해결했다. 한국어 학습을 희망하는 전 세계 학습자들이 언제 어디서나 편리하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
Giờ học tiếng Hàn thông qua các nội dung đa dạng của làn sóng Hallyu dự kiến sẽ được phát sóng số đầu tiên vào tháng 10 và được phát sóng trên toàn thế giới thông qua kênh KBS World. Ngoài ra, các giờ học tiếng Hàn này cũng được cung cấp tại website của Trung tâm Sejong (www.sejonghakdang.org ). Điều này góp phần giải quyết vấn đề: hiện nay có rất nhiều lớp học tiếng Hàn ở nước ngoài nhưng trong đó chỉ có một phần là các lớp học tiếng Hàn của Trung tâm Sejong nên việc tiếp cận với các dịch vụ như thế này không phải dễ dàng. Việc đổi mới này hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu muốn được học tiếng Hàn một cách thuận tiện ở mọi nơi, mọi lúc của người học.
(Nguồn: Trung tâm văn hóa Hàn Quốc)

Bài viết cùng chủ đề

Những Lễ hội mùa hè tại Hàn Quốc không thể bỏ qua

Những Lễ hội mùa hè tại Hàn Quốc không thể...

Lễ hội Cát Busan Haeundae | 해운대 모래 축제 Lễ...

Làng trên núi Jirisan trở thành ngôi làng dẫn đầu về công nghệ

Làng trên núi Jirisan trở thành ngôi làng dẫn đầu...

Một ngôi làng nhỏ nép mình dọc theo sườn núi...

10 món ăn trong ngày Tết cổ truyền Hàn Quốc

10 món ăn trong ngày Tết cổ truyền Hàn Quốc

Ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam không thể thiếu...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »