Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 4

Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 4


Chương Trình Theo Giáo Trình SOKANG

Buổi 1: 9과 (이사)
Buổi 2: Ôn tập

Ngữ pháp: -(으)ㄹ 줄 알다/모르다 , -기 바라다 , 에 비해서 , 아무 (이)나.
Bài đọc: Tiệc tân gia ở Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến hình thức, loại hình cư trú, chuyển nhà và đồ dùng gia đình.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Buổi 3: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 4:10과 (여행)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -다고 하다 , -냐고 하다 , -(으)ㄹ까 하다.
Bài đọc: Du lịch của người Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến tua du lịch, địa điểm du lịch, lịch trình và các từ vựng khác về du lịch.

Buổi 5: Ôn Tập
Buổi 6: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 7: 11과 (고민)
Buổi 8: Ôn Tập

Ngữ pháp: 반말 , -아/야, -다(가) 보면.
Bài đọc: Trung tâm giải quyết khó khăn giúp người nước ngoài ở Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến sự lo lắng, tư vấn, các loại hình tư vấn.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 9: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 10: 12과 (인터넷)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp , phát âm)

Ngữ pháp: -(으)ㅁ, -(으)라고 하다, -자고 하다.
Bài đọc: Văn hóa internet ở Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến internet, thư điện tử, các chương trình soạn thảo văn bản.

Buổi 11: Ôn Tập
Buổi 12: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 13: 13과 (희망)
Buổi 14: Ôn Tập

Ngữ pháp: -아/어 가다/오다, -아/어야 겠다, -았/었으면 좋겠다.
Bài đọc: Hi vọng tương lai của trẻ em Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến ước mơ, hy vọng trong .tương lai , hoạt động từ thiện, sự thành công.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 15: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 16: 14과 (영화와 드라마)
Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: (아무리) –아/어도, -거든(요), -던데요.
Bài đọc: Phim truyền hình và phim điện ảnh tiêu biểu của Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến phim truyền hình, các loại phim, cảm nhận phim, rạp chiếu phim.

Buổi 17: Ôn Tập
Buổi 18: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 19: 15과 (예절과 규칙)
Buổi 20: Ôn Tập

Ngữ pháp: 대로, -지 않으면 안 되다, -(으)려던 참이다.
Bài đọc: Phép tắc trong cuộc sống Hàn Quốc.
Từ vựng: về những phép tắc xã hội, lễ nghĩa, quy tắc.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 21: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 22: Ôn tập kiểm tra 15’

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ôn tập các bài, từ vựng, ngữ pháp đã học để làm bài kiểm tra 15’

Buổi 23: Ôn tập thi kết thúc khóa học
Buổi 24: Thi

Ôn tập tất cả các ngữ pháp, bài đọc, từ vừng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp.

Thi kết thúc khóa học trung cấp 4 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp .

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »