Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 2

Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 2


Chương Trình Theo Giáo Trình SOKANG

Buổi 1: 9과 (휴일)
Buổi 2: Ôn tập

Ngữ pháp : (이)나 , -(으)면 좋겠다 , -기 위해서 .
Bài đọc : Ngày nghỉ lễ của Hàn Quốc.
Từ vựng : liên quan đến ngày nghỉ , lễ kỷ niệm , lễ tết.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Buổi 3: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 4: 10과 (외모)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -아/어지다 , -기 때문에.
Bài đọc: Người Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến miêu tả ngoại hình , màu sắc , động từ , có tác động liên quan đến cơ thể người.

Buổi 5: Ôn Tập
Buổi 6: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 7: 11과 (여행)
Buổi 8: Ôn Tập

Ngữ pháp: -거나 , -고 있다 , -(으)ㄴ 적이 있다.
Bài đọc: Điểm du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc – Đảo Jeju.
Từ vựng: liên quan đến du lịch , chuẩn bị cho chuyến đi du lịch.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 9: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 10: 12과 (공공장소)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp , phát âm)

Ngữ pháp: -(으)면서 , -(으)면 안 되다 .
Bài đọc: Phép tắc nơi công cộng của Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến nơi công cộng.

Buổi 11: Ôn Tập
Buổi 12: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 13: 13과 (도시)
Buổi 14: Ôn Tập

Ngữ pháp: (이)나 , -(으)ㄹ 것 같다 .
Bài đọc: Đô thị của Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến đô thị , phương hướng.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 15: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 16: 14과 (계획)
Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -(으)ㄴ 지 , -(으)ㄴ 후에 , -기로 하다.
Bài đọc: Nghề nghiệp mà người Hàn Quốc yêu thích.
Từ vựng : học tập , nghề nghiệp , nơi làm việc.

Buổi 17: Ôn Tập
Buổi 18: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 19: 15과 (한국 생활)
Buổi 20: Ôn Tập

Ngữ pháp: 에게서 , 한테서 , -(으)ㄴ/는데
Bài đọc: Phở Việt Nam ở Hàn Quốc.
Từ vựng: nói về từ vựng sinh hoạt.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 21: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 22: Ôn tập kiểm tra 15’

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ôn tập các bài, từ vựng, ngữ pháp đã học để làm bài kiểm tra 15’

Buổi 23: Ôn tập thi kết thúc khóa học
Buổi 24: Thi

Ôn tập tất cả các ngữ pháp , bài đọc , từ vừng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp.

Thi kết thúc khóa học trung cấp 2 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp.

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »