Học Tiếng Hàn – Từ Vựng Tại Văn Phòng

Học Tiếng Hàn – Từ Vựng Tại Văn Phòng

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


사무실 – [samusil] – văn phòng

전화 – [chơn-hoa] – điện thoại

휴대전화 – [hyuđe-chơn-hwa] – điện thoại di động

전화번호 – [chơn-hoabơn-hô] – số điện thoại

전화를 걸다 – [chơn-hoarưl kơlđa] – gọi điện

통화하다 – [thông-hoahađa] – nói chuyện điện thoại

부재중 – [pu-che-chung] – không có mặt

팩스 – [phecs’ư] – fax

이메일 – [i-mêil] – thư điện tử (e-mail)

여보세요 – [yơbôsêyô] – alô

바꿔 주다 – [pak’uơ-chuđa] – chuyển máy

자리에 있다/없다 – [chari-ê it’a/ơpt’a] – có mặt / đi vắng

전해 드리다 – [chơn-he tưriđa] – chuyển (lời nhắn) lại

메모를 남기다 – [mê-môrưl namghiđa] – để lại tin nhắn

일정 – [ilch’ơng] – lịch trình

직원 – [chiguơn] – nhân viên

방문하다 – [pangmun-hađa] – thăm

근무하다 – [gưnmuhađa] – làm việc

Bài viết cùng chủ đề

NGỮ PHÁP대신(에), -는/(으)ㄴ 대신(에)

NGỮ PHÁP대신(에), -는/(으)ㄴ 대신(에)

I. N 대신(에) Phạm trù: Danh từ phụ thuộc Cấu...

Học Tiếng Hàn - Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi Đơn Giản

Học Tiếng Hàn - Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi...

Đuôi từ ㅂ니까 /습니까? Là trong câu có xuất hiện...

NGỮ PHÁP -어/아/여 가지고 VÀ -아/어/여다가

NGỮ PHÁP -어/아/여 가지고 VÀ -아/어/여다가

I. 어/아/여 가지고 Phạm trù: Dạng kết hợp Cấu tạo:...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »